ชื่อ - นามสกุล :สร้อยสุวรรณ หาริไสล
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :บันทึกข้อมูลการบัญชี
ที่อยู่ :52 ม.4 ต.คอกช้าง
Telephone :087-035894
Email :aon279@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : 2